Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข Coloradorealtyweb

Term and Condition ของ Coloradorealtyweb.com ให้ลูกค้าสามารถสร้าง เข้าถึง และใช้บัญชีเกมแบบโต้ตอบได้ (แต่ละบัญชีเรียกว่า “บัญชี”) บัญชีมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางกายภาพ อายุ และเกณฑ์อื่นๆ ในข้อ 3 เท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณสำหรับการเล่นเกมแบบโต้ตอบใดๆ

ข้อตกลงนี้ควบคุมการสร้างและการเข้าถึงบัญชีของคุณ การใช้บัญชีของคุณสำหรับกิจกรรมเกมแบบโต้ตอบทั้งหมด การเข้าถึงและการใช้ Coloradorealtyweb.com ของคุณ และความสามารถของคุณในการมีส่วนร่วมในเกมแบบโต้ตอบภายใน Coloradorealtyweb.com (เรียกรวมกันว่า “บริการ ”) ตามที่ใช้ในที่นี้ Coloradorealtyweb.com จะรวมหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณสมบัติแบบโต้ตอบ แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต บล็อก คอลเซ็นเตอร์ และแอปพลิเคชันมือถือ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ

โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ นอกจากนี้ เมื่อใช้บริการหรือฟีเจอร์เฉพาะหรือทำการซื้อบนบริการ คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือนโยบายที่ประกาศไว้ซึ่งบังคับใช้กับบริการ คุณสมบัติ หรือการซื้อดังกล่าวที่อาจโพสต์เป็นครั้งคราว

(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โพสต์ทั้งหมด กฎและข้อกำหนดของเกมเดิมพันแต่ละเกม เช่น กฎของโป๊กเกอร์) หลักเกณฑ์หรือนโยบายดังกล่าวทั้งหมดรวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อตกลงนี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว ยิ่งกว่านั้น ความพร้อมใช้งานของบริการและบัญชีของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการที่มีผลบังคับใช้ตลอดเวลา

ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด โดยการใช้บริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์และคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ การลงทะเบียนบัญชี และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยังรับทราบและยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวใด ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดและบทบัญญัติการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

คุณสมบัติสำหรับบริการ

เมื่อเข้าสู่ข้อตกลงนี้ คุณรับรองว่าคุณ (i) มีความสามารถและความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้ และ (ii) มีอายุอย่างน้อยยี่สิบเอ็ด (21) ปี นอกจากนี้ คุณรับรองว่าคุณไม่ได้ (iii) อยู่ในรายชื่อการยกเว้นตนเองหรือรายการการยกเว้นอื่น ๆ ที่บุคคลที่มีชื่อในนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นคาสิโนด้วยตนเองหรือแบบโต้ตอบหรือการพนันแบบคู่ผสม หรือ (iv) พนักงานเล่นเกม คีย์ พนักงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คณะกรรมการอนุญาต หากคุณกำลังเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์มือถือ คุณอาจต้องเปิดบริการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์มือถือของคุณและสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ

คุณต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดเวลาเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความพร้อมใช้งานของบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม และ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยุติหรือปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องสร้างบัญชีและจำกัดเพียงบัญชีเดียวเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างของบริการ รวมถึงเกมแบบโต้ตอบทั้งหมด บัญชีนี้ถูกจำกัดไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ และไม่สามารถเข้าถึงได้โดย ใช้ โอนให้ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด บัญชีจะต้องเป็นชื่อของคุณเองและไม่ใช่ชื่อของบุคคลอื่น (ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต) ผู้รับผลประโยชน์ ทรัสต์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือนิติบุคคล เมื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะ

 • (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณที่บริษัทร้องขอ
 • (ข) รักษาและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีเพื่อให้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์ระงับหรือยุติบัญชีของคุณและห้ามใดๆ และการใช้บริการทั้งหมดในปัจจุบันหรืออนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) โดยคุณ

เมื่อสร้างบัญชี คุณต้องทำตามข้อตกลงดังนี้

 • อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ซึ่งจะมีให้คุณในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี
 • ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและนามสกุลตามกฎหมายของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคมอย่างน้อยสี่หลักสุดท้าย วันที่ฝังศพ และหมายเลขโทรศัพท์
 • จัดเตรียมข้อมูลระบุตัวตนหรือเอกสารตามที่ร้องขอเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำเนาใบขับขี่ บัตรประกันสังคม หรือบิลค่าสาธารณูปโภค
 • สร้างข้อมูลบัญชีที่จำเป็นตามที่จำเป็นเป็นครั้งคราว รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน และตรวจสอบว่าคุณต้องการใช้การรับรองความถูกต้องที่รัดกุมสำหรับบัญชีของคุณหรือไม่
 • ให้สิทธิ์บริษัทในการใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อทำการยืนยันใด ๆ และทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ อายุ วันเกิด ที่อยู่อาศัย หมายเลขประกันสังคมเก้าหลักเต็ม และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บริการที่ให้โดยเครดิต หน่วยงานรายงาน;
 • ตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกินสิบ (10) วันหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ยินยอมให้มีการตรวจสอบและบันทึกการสื่อสารการพนันและข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
 • ตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โพสต์ไปยังบัญชีของคุณสำหรับบริการที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ และ
 • รับทราบว่าข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเมื่อสร้างบัญชีอาจทำให้คุณต้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา
Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา